Történetünk

Rita nővér: Így kezdődött

Balogh M. Rita nővér a Megváltós Nővérek tartományfőnöknője volt a rendszerváltást követő években. Az ő vezetése alatt születtek újjá sorra a rendi intézmények, ő volt a Iosephinum Kollégium alapításának lelkes irányítója. Rita nővért életének 90. évében, 2012. február 16-án helyezték örök nyugalomra a piliscsabai temetőben. Jelen visszaemlékezését nem sokkal halála előtt írta.

Az 1989-es év megtörte a kommunizmus hatalmát Magyarorszá-gon. Megkezdődött a visszarendeződés. A Művelődési Miniszté-rium az Isteni Megváltóról Nevezett női szerzetes rendet  nyil-vántartásba vette. Ezzel a szerzetesrend jogi személlyé vált.
Megkezdődött a munka, amely sok utazást, egyeztetést tár-gyalást igényelt. A legfontosabb és elsődleges volt, a földhivatal útján bizonyítani, mely ingatlanok voltak a rend tulajdonában az államosítás előtt.
Mérlegeltük, melyekre lenne a legnagyobb szükség ma Ma-gyarországon,  hogy szerzetes rendünk karizmájának megfelelően  tudja a nemzetet, főként az ifjúságot lelki megújuláshoz segíteni.  40 évig Isten és vallás nélkül volt kénytelen a magyar nép élni és felnőni. Éppen ezért céljaink köze tartozott a soproni Óvónőképző Főiskolánk visszakérése is, hogy olyan nevelők kerüljenek már a legkisebb emberkék mellé is, akik jó földbe tudják a magot szórni. Sajnos ez teljes egészében nem sikerült, ugyanis Sopron egyetemi várost akart, így  főiskolánk a Nyugat-magyarországi Egyetem pedagógiai kara lett.
Ám megtudtuk, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megalapítja Piliscsabán bölcsészettudományi karát. Közben a MATÁV lemondott a Béri Balog Ádám lakanyáról. Ekkor fordult hozzánk ajánlásával  az Egyeztető Bizottság egyik tagja,  Gyulai Endre, Szeged püspöke, hogy a soproni ingatlanunkért kérjünk kárpótlást, s hozzunk létre  a volt déli laktanya területén egy katolikus kollégiumot a Pázmány Péter Egyetem diákjai számára.
Hosszú tárgyalások, egyeztetések kezdődtek az Egyetemmel, a MATÁV-val. Csíky Gábor főmérnök úr segített bennünket szak-emberként a tárgyalásokban és döntésekben. Végül előttünk állt a visszakapott csupasz falu Béri Balog Ádám laktanya. De hogyan lesz ebből fiatal leányok, otthona? - merült fel bennünk a kérdés. S a csoda megtörtént!
A kaszárnya épületének átalakítását  a Triskell Kft. végezte el Siklósi József Ybl-díjas építész, és segítője, Farkas Erzsébet építész tervei alapján. A kivitelező a kecskeméti BauSystem Kft. volt, a munkálatokat a  klotildligeti Csíky és Társa Kkt. bonyolította.
Az átépítés szintekként 3 ütemben történt.
2003. október 15-én, amikor ünnepélyes keretek között fel-avatták a Iosephinum épületét, mindenki megcsodálhatta a ka-szárnyából átvarázsolt kollégiumot. Ma hálával gondolunk Mind-azokra, akik ezt végrehajtották. 
Az avató szertartást, a kápolna felszentelését dr. Seregély István érsek, az épület megáldását dr. Takács Nándor püspök és Kránitz Mihály, a PPKE rektorhelyettese közösen végezték. Meghatódva álltunk a szép és vonzó épület előtt. Holló József vezérőrnagy, a Hadtörténeti Múzeum igazgatója leplezte le a márványtáblát, mely emlékeztet az épület katonai múltjára.  Beszédében rámutatott, hogy eddig a haza védelmére nevelték a fiatal katonákat ebben a laktanyában, ám mostantól kezdve az épület más funkciót kap. A haza számára keresztény magyar édesanyákat nevelnek az  épületben.
Gondolatban és imáinkban már végigkísértük az itt otthonra találó fiatal leányokat, akik felkészülésük komolyságának jeléül áldozati ajándékaikat és könyörgéseiket, mint az életüket vitték az oltárra. Szimbolikusan: a könyveiket, melyekből egyetemi éveikben tanulnak, a számítógépet, az indexet, egy követ, melyben naponta botladoznak az egyetemre vezető úton, az Egyházat és Vezetőit, s végül a kenyeret s bort, a legalapvetőbb napi szük-ségletet az életben maradáshoz. Legvégül pedig önmagukat he-lyeztek az oltárra. A sok értékes rendezvény és program, mely a 10 év alatt gazdagította a kollégiumi életet, mind a nemes célt szolgálja, amit az indulástól terveztünk: értékes, keresztény ma-gyar édesanyákat nevelni magyar hazánknak.