SZMSZ

A Iosephinum Kollégium és Szakkollégium
Szervezeti és Működési Szabályzata

I. A kollégium jogállása

1. A kollégium alapítója és fenntartója és az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek szerzetesrend, felügyeletét a jogszabályok szerint illetékes hatóságok végzik. A Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata az Alapító Okirat alapján rendelkezik.

2. Címe: 2081 Piliscsaba, Fő út 2/A.; adószáma: 18695371-2-13, OM azonosító: DO55127

3. A kollégium a felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók elhelyezésére szolgáló diákotthon.

4. A kollégiumban a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek és az Alapító Okiratnak megfelelően szakkollégium működik.

5. A kollégium, alaptevékenysége biztosításának céljából vállalkozási tevékenységet is folytat. A nyári szünetben táboroztat és gazdálkodik a vendégszobákkal. Vállalkozási tevékenységét a hatályos törvények és pénzügyi szabályok szerint végzi.

II. A kollégium alapvető céljai

1. A kollégium alapvető célja, hogy a hallgatóknak tanulmányi idejük alatt otthont, tanulási és pihenési lehetőséget biztosítson.

2. A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi képzést nyújtson, segítve ezzel a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülését.

3. A szakkollégium interdiszciplináris, azaz vállalja a különböző tudományterületek művelését, a szakkollégiumi tagság által megfogalmazott igények és az elfogadott tanulmányi tervek szerint. Különösen arra összpontosít, hogy egy-egy témát minél alaposabban, több tudomány megközelítési szempontjából világítson meg, külső előadók és belső műhelymunka segítségével.

4. A szakkollégium feladatának tekinti, hogy tagjai a társadalmi problémákra érzékeny, a keresztény értékrendre alapozott gondolkodásmódot sajátítsanak el.

5. A kollégium és szakkollégium különös figyelmet fordít arra, hogy lakói megismerjék és megszeressék a krisztusi embereszményt, és így napról napra felfedezhessék, majd továbbadhassák a megváltás örömét.

6. A krisztusi embereszmény konkrét példájaként a kollégium Szent Józsefet, a Iosephinum névadó és pártfogó szentjét állítja tagjai elé, aki a Gondviseléstől kijelölt minden helyzetben példát adott arra, hogy élethivatásunkat Istennek tetsző módon töltsük be. A kollégium és szakkollégium ezért az Egyház egyik Szent Józsefhez intézett imájából választja mottóját: „Taníts minket életbölcsességre!”. Ugyanez latinul: „Doce nos prudentiam!”

7. A Iosephinum megteremti az intézményi, szervezeti és anyagi feltételeit annak, hogy a hallgatók egyetemi tanulmányaik végzése idején egy színvonalasan működő, igényes szakmai, kulturális és közösségi tevékenységet megvalósító kollégiumban éljenek. A harmonikus együttélés szabályait a Házirend (3-as számú melléklet) tartalmazza. A Kollégium az etikátlan, erkölcstelen hallgatókkal szemben eljárást indít a Fegyelmi Szabályzatban (2-es számú melléklet) leírtak szerint. A hallgatói önszerveződést a Választási Szabályzat (1-es számú melléklet) segíti. A Kreditrendszer Szabályzat (4-es számú melléklet) a szakkollégiumban a kreativitást, a tudományos életet és a közösség összetartó erejének növelését szolgálja.

8. A kollégium közösségi életében, szakmai és kulturális tevékenységében a nem kollégista hallgatók is részt vehetnek. 

III. A kollégium szervezeti felépítése

1. Kollégista – az a felsőoktatásban résztvevő hallgató, aki a felvételi eljárás során felvételt nyert a kollégiumba, élvezi a kollégium nyújtotta szolgáltatásokat és látogathatja a szakkollégium tudományos és közösségi programjait. A kollégistára nem vonatkozik a kreditrendszer szabályzat és a bentlakás idejére sem kell elköteleződnie.

2. Szakkollégista - az a felsőoktatásban résztvevő hallgató, aki felvételt nyert a szakkollégiumba, élvezi a kollégium nyújtotta szolgáltatásokat és aktívan részt vesz a szakkollégium tudományos és közösségi életében a kreditrendszer szabályai szerint, továbbá vállalja, hogy legalább egy tanévre a kollégium tagja marad. A szakkollégistáknak, elköteleződésük és az Alapító Okiratban megfogalmazott célok érdekében kifejtett tevékenységük miatt kevesebb kollégiumi díjat kell fizetni, mint a kollégistáknak.

3. Szenior kollégista - a Iosephinum Szakkollégium tanévenként pályáztatással lehetőséget biztosít két fő részére, hogy szenior kollégistaként tevékenykedjen a szakkollégiumban. Ennek feltétele, hogy a szenior kollégista státuszra jelentkező a jelentkezést megelőzően legalább négy félévig a kollégiumban lakott, valamennyi félévben teljesítette a kollégiumi és szakkollégiumi elvárásokat, aktívan részt vett a kollégiumi programok szervezésében, vállalja a kollégium által rábízott feladatok ellátását. A szenior feladatai: a tanulmányi asszisztens segítségével és útmutatásai alapján ellátja a kollégiumi élettel kapcsolatos kisebb operatív és közösségi feladatokat (programok felügyelete, díjak beszedése, versenyek lebonyolítása, a házirend betartatása, stb.), heti meghatározott óraszámban.  Munkájáért a kollégium díjmentes szálláslehetőséget biztosít a számára.

4. Kollégiumi Bizottság – az a kollégisták által, a Választási Szabályzat szerint megválasztott testület, melynek tagjai a Iosephinum Kollégium és Szakkollégiumban az önkormányzatiság megtestesítői. Ilyen minőségében a Kollégiumi Bizottság:

a. Felelősen tervezi, szervezi és irányítja a kollégiumi diákéletet (tanulmányi, vallási, szakmai, kulturális és sporttevékenység).

b. A kollégiumban lakó diákokat képviseli a kollégiumban és a kollégiumon kívül.

c. Javaslatot tesz a kollégium fejlesztésére, jobbá tételére.

d. Szükség szerint, de legalább havonta ellenőrzi a kollégium rendjét és tisztaságát. Az eredményről tájékoztatja a tanulmányi asszisztenst és/vagy az igazgatót.

e. Ellenőrzi a kollégium tulajdonában lévő eszközök használatát. A biztonsági díjat érintő, nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat, hiányokat jelenti a gondnoknak, lehetőleg  a  felelős(ök) megnevezésével.

f. Javaslatot tesz az arra érdemes diákok jutalmazására vagy elmarasztalására.

g. Részt vesz a kollégiumi pályázatok kidolgozásában.

h. Segít a tehetséges diákok felfedezésében és a tehetségek gondozásában.

5. Tutorok – A szakkollégium tutorokat kér fel a szakmai munka támogatására. A tutorokat elsősorban a PPKE BTK karán tanító oktatók közül választja ki, tekintettel az egyetem közelsége és a PPKE BTK-val megkötött együttműködési szerződésre. Máshonnan is választhat a Szakkollégium tutorokat, akik az adott tudományterületen szaktekintéllyel bírnak, vagy olyan gyakorlati, szakmai tapasztalattal rendelkeznek, ami a műhelymunkák során hasznosítható.

6. Tanulmányi asszisztens - A tanulmányi asszisztens egyetemi végzettségű, diplomás szakember, a Iosephinum Kollégium és Szakkollégium állandó alkalmazottja, a diákotthon nevelőtanára, felettese a kollégium igazgatója, neki számol be tevékenységéről. A tanulmányi asszisztens:

a. Segíti az igazgatót minden tanulmányi kérdésben, és folyamatos, hatékony kapcsolatot tart fenn a Kollégiumi Bizottsággal.

b. Az igazgatóval és a Kollégiumi Bizottsággal közösen elkészítik a tanulmányi terveket.

c. Az elfogadott tanulmányi tervnek megfelelően irányítja a rendezvények szervezését, koordinálja az ezzel kapcsolatos munkát. Felkéri az előadókat, ellenőrzi a technikai feltételek meglétét (termek, felszerelés, stb.), gondoskodik a programok meghirdetéséről.

d. Segíti a Kollégiumi Bizottságot a külső intézményekkel való kapcsolattartásban, pályázatok felkutatásában és megírásában és általában mindenben, ami a kollégium operatív munkájában szükséges és hasznos.

7. Igazgató - A Iosephinum Kollégium és Szakkollégium vezetője az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Magyar Tartománya tartományfőnöke által kinevezett igazgató. Az igazgatót akadályoztatása esetén a tanulmányi asszisztens helyettesíti. Az igazgató:

a. Felügyeli és koordinálja a kollégiumi tanulmányi és nevelőmunkát, a kollégium fenntartásával és gazdálkodásával összefüggő feladatokat.

b. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a kollégium alkalmazottai felett. Irányítja és szervezi a kollégiumi alkalmazottak tevékenységét, munkájukról rendszeresen beszámoltatja őket. Feladataikat munkaköri leírásban szabályozza.

c. Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik az alapító és fenntartó szerzetesrend tartományfőnökével, más felsőoktatási intézményekkel valamint az illetékes minisztériummal.

d. A diákönkormányzattal együttműködve biztosítja a kollégiumban működő diákkörök, diákszervezetek, klubok és más rendezvények működési feltételeit.

e. Szervezi és irányítja a kollégium pályázati tevékenységét.

f. A gazdaságos működés érdekében szervezi, irányítja a kollégium szabad kapacitásának hasznosítását.

g. Az Igazgató minden évben beszámolót készít a fenntartónak a Iosephinum Kollégium és Szakkollégium működéséről.

h. Az igazgató munkáját segíti a kollégiumban lakó egyetemi hallgatók önkormányzata, a Kollégiumi Bizottság.

8. Gondnokság – a kollégium műszaki, karbantartási tevékenységét fogja össze és végzi el, vezetője a gondnokságvezető.

IV. A kollégium működése

1. Felvétel a kollégiumba – A Iosephinum Kollégium és Szakkollégiumba a felsőoktatás nappali képzésében résztvevő hallgatók nyerhetnek felvételt.

a. A kollégium minden tanévre felvételt hirdet, de üres helyekre tanév közben is vesz fel hallgatókat.

b. A szabályzatokat betartó szakkollégista tanév végén nyilatkozik arról, hogy a következő tanévre a kollégiumban marad vagy sem. Új felvételi eljárásra az ő esetében nem kerül sor.

c. A felvételt a Felvételi Bizottság bonyolítja, melyben részt vesz az igazgató, egy nevelőtanár és legalább két kollégiumi bizottság által delegált hallgató.

d. A felvétel meghirdetésének tartalmaznia kell:

  • a felvételi kérelem benyújtásának módját, határidejét
  • a kérelem elbírálásának szempontjait
  • a Felvételi Bizottság személyi összetételét
  • a fellebbezés lehetőségét
  • a fizetendő kollégiumi díjakat

2. Kollégiumi díjak – A kollégium a felvételi meghirdetésekor két különböző kollégiumi díjat tesz közzé, egyet a kollégisták és egyet a szakkollégisták részére. A szakkollégisták kollégiumi díja mindig kevesebb, mint a kollégistáké. A kollégiumi díjak összegét az igazgató határozza meg, a kollégium biztonságos működtetését és a hallgatók általános szociális helyzetét figyelembe véve. A meghirdetett kollégiumi díjnak legalább egy tanévre érvényesnek kell lennie. A kollégium kauciót – óvadékot – is alkalmaz.

3. Beköltözés a kollégiumba – a kollégiumba beköltözni csak

a. az egyetemi jogviszony fennállása esetén,

b. a kollégiumi díj első részletének befizetése és

c. a kollégium szabályainak elfogadását rögzítő beköltözési megállapodás aláírása után lehetséges.

4. Kiköltözés a kollégiumból – kiköltözés végső időpontjáról és a szobák, közös helyiségek illetve leltári tárgyak átadásának részletes tudnivalóiról a kollégium legkésőbb a tanév vége előtt egy héttel ismertetőt tesz közzé.

5. A kollégium nyitva tartása - A kollégium szorgalmi és vizsgaidőszakban folyamatosan működik, szeptember 1-től június 30-ig. Nyári vakáció idején (július, augusztus) a kollégium külső vendégeket fogad (táborok, konferenciák, lelkigyakorlatok, stb.). A portaszolgálat tanulmányi időszakban és vakáció idején is 0-24 órában működik.

6. Minőségbiztosítás – A kollégium folyamatosan törekszik arra, hogy az alapító okiratában küldetésnyilatkozatként megfogalmazott céljait a lehető legjobb színvonalon teljesítse. Ennek érdekében az igazgató mindig figyeli a hallgatók, a vendégek és az alkalmazottak véleményére, észrevételeire. A kollégium legalább kétévente egyszer kérdőíves felmérést végez a hallgatók körében és a megismert eredményeket az intézmény további minőségi működtetéshez felhasználja.

V. A kollégium lakóinak jogai és kötelezettségei

A Kollégiumban lakó hallgatók joga, hogy

a. II/1 pontban megfogalmazottak szerint megfelelő tanulási és pihenési lehetőséghez jussanak

b. választott önkormányzatukon keresztül érdekeiket a Kollégium vezetésénél képviseltessék

c. írásban vagy szóban kérdést intézzenek a kollégiumi vezetés és önkormányzat bármely tisztségviselőjéhez, amelyre az érintett önkormányzati testület legközelebbi ülésén, a tisztségviselő pedig 15 napon belül köteles választ adni

d. használják kollégium létesítményeit és eszközeit, a szabályzatoknak és a használati útmutatóknak megfelelően

e. érdeklődési körüknek megfelelően részt vegyenek a kollégium szakmai, kulturális és vallási rendezvényein, az öntevékeny közösségek munkájában

2. A Kollégiumban lakó hallgatók kötelessége, hogy

a. elsősorban egyetemi tanulmányi kötelezettségeiknek eleget tegyenek

b. a kollégium szabályzatait megismerjék és betartsák

c. a kollégiumi térítési díjait és a szabályzatokban meghatározott egyéb díjakat határidőre befizessék

d. kollégium berendezéseit, eszközeit a Házirendben meghatározott módon megőrizzék, rendeltetésszerűen használják, az esetleg okozott károkat megtérítsék

VI. Egyebek

A Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:

1. Választási szabályzat

2. Fegyelmi Szabályzat

3. Házirend

4. Kreditrendszer Szabályzat

 

Piliscsaba, 2015. szeptember 1.

 

Kuchta Margit SDR                                                        Biró Szilveszter

tartományfőnöknő                                                        igazgató