Házirend

Az Iosephinum Kollégium és Szakkollégium
Házirendje
(Az SzMSz 3-as számú melléklete)

I. Általános rendelkezések

1. A kollégiumban csak olyan hallgató lakhat, aki vállalja, hogy a bentlakással járó előírásoknak eleget tesz, és ezt megállapodás aláírásával vállalja.

2. A kollégium tagjai vállalják, hogy a házirendet betartják. A házirend megsértése fegyelmi eljárást von maga után.

3. Kollégiumi felvételi alapján a hallgató a kollégiumban csak a szorgalmi és vizsgaidőszakban lakhat. Legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján ki kell költözni a Kollégiumból.

4. A kollégium tagjai a szobakulcsok mellé belépőkártyát kapnak, melyet a kollégiumba való belépéskor és kilépéskor használniuk kell. Ha a kártya elveszett, azonnal jelenteni kell a portán. Az újonnan kibocsátott kártya árát a hallgató köteles megtéríteni.

5. Kollégiumi díjra vonatkozó szabályozást az SZMSZ IV/2 pontja tartalmazza.

6. A kollégium vagyonának megóvása minden kollégiumban tartózkodó személy kötelessége. A kollégium tagjai a leltári tárgyakért közösen vagy személyesen anyagilag is felelősek. A beköltözéskor kiadott leltári tárgyak felvétele, illetve kiköltözéskor azok leadása a kollégiumi előírások szerint történik. A kollégiumban okozott kárért a károkozók kártérítési díjat fizetnek. A károkozás annak módjától és mértékétől függően fegyelmi eljárást vonhat maga után.

7. A kollégium épületében és berendezéseiben előforduló hibák és károk azonnali bejelentése mindenki érdeke és kötelessége. Az észlelt vagy okozott hibát a kollégium honlapján üzemeltetett gondnoksági ügyintézőbe kell beírni, hogy azt a gondnokság szakszerűen elháríthassa. A gondnokság minden munkanap reggelén ellenőrzi a hibanaplót és a bejegyzett hibákat kijavítja. Ha a hiba elhárítása halaszthatatlan, a 0-24 órában üzemelő portától kell segítséget kérni.

8. A kollégium területén az egészségügyi, balesetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat mindenki köteles betartani.

9. A kollégista az honlapon választhat szobát, de indokolt esetben (pl. helytakarékosság, együttélési problémák) az igazgató vagy a tanulmányi asszisztens új szobát jelölhet ki a diák számára. Másik szobába való átköltözés, diákok egymás közötti szobacseréje lehetséges, de az csak a kollégium igazgatójának vagy tanárának tudtával történhet.

II. Szobarend

1. A közösségi helységekben elhelyezett tárgyakat a szobába vinni, bútorokat a szobákból kivinni tilos.

2.  A puha fenyőfa hajópadlóval rendelkező szobákban tűsarkú cipők használata tilos, mert az nagyon rongálja a padlót. Ajánlott a házi papucs használata.

3.  A szobákban elhelyezett berendezéseket és valamennyi elektromos-, TV-, telefon-, számítógép-, stb. csatlakozót szerelni és javítani tilos. A szobában elektromos fűtőtest és hűtőszekrény használata szigorúan tilos.

4.  A lakószobákban a villamos csatlakozókat csak az ezekre vonatkozó érintésvédelmi és közbiztonsági és tűzrendészeti előírásoknak megfelelően lehet használni.

5.  A lakószobában csak olyan díszítés engedhető meg, amely nem tesz kárt a szoba falának és berendezéseinek állagában illetve nem ellenkezik a Iosephinum által vallott értékrenddel. Ha a díszítés bármi kárt okoz a falon, a kár okozója köteles kifizetni a szoba teljes festésének költségeit. (Figyelem: a cellux szalagragasztó leszedi a festést, a gyurmaragasztó zsíros nyomot hagy maga után!)

6.  A szobák rendszeres takarítása a szoba lakóinak feladata és kötelessége. Ennek elmulasztása fegyelmi vétség.

7.  A szobákból a szemetet rendszeresen ki kell vinni, az udvaron elhelyezett kukatárolókba és nem a közös helyiségek kukáiba.

8.  A szobában étkezni, főzni és élelmiszert tárolni szigorúan tilos.

9.  A szobák állapotának figyelemmel kísérése érdekében az igazgató és egy kollégiumi tanár a szobában lakó kollégista jelenlétében megtekintheti a szobát. Ha a szoba állapota nem felel meg az egészségügyi előírásoknak, vagy a szobában olyan tárgyak találhatók, amik nem felelnek meg a tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásoknak, a szoba lakóit fel kell szólítani a szoba eredeti állapotának helyreállítására. Ha ez egy héten belül nem történik meg, a szoba lakói ellen fegyelmi eljárást lehet indítani.

10.  Kiköltözésnél a szobákat, berendezéseket kitakarítva kell átadni. Ennek elmulasztói a felelősségre vonás mellett takarítási illetve visszarendezési díjat fizetnek.

11.  A szobákban állatot tartani tilos.

III. Látogatók fogadási rendje, együttélési szabályok

1. A kollégiumon belül – a szobatársak nyugalma érdekében – egymás szobájában a kollégium lakóinak 22 óráig lehet tartózkodni.

2. Külsős vendéget fogadni minden nap reggel 9 és 21 között lehet.

3. Az a diák fogadhat vendégeket:

          - aki vállalja, hogy legkésőbb 9-ig vendége elhagyja az épületet

          - aki minden esetben felírja saját és vendége nevét, szobaszámát, illetve telefonmellékét továbbá vendége igazolványának számát, érkezésének és távozásának időpontját hétfőtől csütörtökig a bejáratnál található nyilvántartói lapra, péntektől vasárnapig a főportán található nyilvántartó lapra

        - akinek az összes szobatársa (mindhárom, ha négyes blokkban lakik) írásos beleegyezését adta a szobában történő vendégfogadáshoz. A beleegyezés bármikor változtatható. Ez abból áll, hogy a recepció ill. porta melletti nyilvántartó füzetből kiveszi a beleegyezést vagy visszateszi azt. (Ha csak egy napra nem egyezik bele a szobai vendégfogadásra akkor csak egy napra veszi ki, de a következő nap visszarakja.)

    - aki a kártya használatával be- és kikíséri vendégét

4. A vendég köteles betartani a következő szabályokat, és vendéglátója köteles ellenőrizni ezek betartását

          - ha a szobatárs nem egyezik bele a közös fürdő használatába, akkor a vendég a földszinti vagy a 3. emeleten található vizesblokkot használhatja

          - a kollégium házirendjének pontjai a vendégekre is vonatkoznak (alkoholfogyasztási tilalom, dohányzási szabályok, moderált hangnem stb.)

          - a hűtőt kizárólag a vendéglátó használhatja, a vendég nem

5. Ezen szabályok be nem tartása esetén a szabályszegő diákot eltiltjuk a vendégfogadástól. Az eltiltott kollégista nem fogadhat vendéget, ennek megszegése fegyelmi vétséget von maga után.

6. Lakószinteken hangkeltő berendezéseket (pl. HiFi, porszívó, mosógép) csak az együttélés szabályainak megfelelően lehet használni. Naponta 22 órától 7 óráig, vizsgaidőszakban egész nap csendrendelet van érvényben, megszegése fegyelmi vétség. A szabály ellen vétőket a környezet köteles figyelmeztetni.

7. A kollégiumban szükséges takarítási, illetve karbantartási munkák rendjéhez mindenkinek alkalmazkodnia kell.

IV. A közös helyiségek és berendezések használata

1. Plakátokat, hirdetéseket csak a folyosón elhelyezett parafa táblákra lehet kitűzni a tanulmányi asszisztenssel való előzetes egyeztetés után.

2. A tanuló szobák elsősorban tanulás céljára használhatók. A szobát használóknak tekintettel kell lenni arra, hogy egyes hallgatók csak a teljes csend megőrzésével tudnak tanulni.

3. A konyha használata: főzés, étkezés után a mosogatás és az asztal illetve főzőlap tisztítása kötelező. Az élelmiszert a hűtőkben névvel ellátott dobozokban vagy zacskókban kell tárolni. Tilos nagy mennyiségű vagy régi, megromlott élelmiszer tárolása. A takarító személyzet a megromlott élelmiszert figyelmeztetés nélkül kidobja.

4. A mosókonyhákban kizárólag kisebb méretű ruhaneműt szabad mosni és szárítani (ágynemű mosása pl. tilos). A mosáshoz vízlágyító használata kötelező.

5. A számítógépes terem használata: a rendszergazda által elkészített szabályzat szerint.

6. Könyvtár használata: a könyvtáros által elkészített szabályzat szerint.

7. TV-terem: A TV használói egyezzenek meg arról, hogy éppen milyen műsort nézzenek. Tilos olyan műsorokat nézni, amelyek a közerkölcsöt sértik.

8. Ha ugyanabban az időben több műsort szeretnének nézni a kollégisták, a recepcióról elkérhető a konferenciatermek kulcsa, ahol video-, hifi-, és TV készülékek találhatóak.

9. Rendezvénytermek használata: A kollégiumban tartott rendezvényekhez az igazgató engedélye szükséges. Az igényelt helyiségek a kollégium igazgatóval vagy tanulmányi asszisztenssel történt előzetes megállapodás alapján vehetők igénybe.

V. Vegyes rendelkezések

1. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény előírásainak szellemében az intézmény területén a kollégisták és a munkatársak csak a dohányzásra kijelölt helyeken, az épületen kívül dohányozhatnak.

2. Az épületben alkoholt és kábítószert fogyasztani szigorúan tilos.

3. A kollégiumból történő kiköltözés előtt a kollégista a kollégiumban felvett leltári tárgyakkal (ágynemű, pléd, könyvtári könyvek, sporteszközök, stb.) köteles elszámolni. Amennyiben ezt elmulasztja, a következő évre szóló kollégiumi felvétele érvényét veszíti.