Fegyelmi szabályzat

A Iosephinum Kollégium és Szakkollégium
Fegyelmi Szabályzata
(Az SzMSz 2-es számú melléklete)

 

1.§ A Iosephinum Kollégium és Szakkollégium lakóit a hatályos kollégiumi és más szabályok alapján fegyelmi és anyagi felelősség terheli.

2.§ Fegyelmi eljárás indítható azzal a hallgatóval szemben, aki vétkesen és súlyosan megsérti a kollégium rendjét, ill. megszegi a kollégium szabályaiban meghatározott kötelességeit.

3.§ (1) Fegyelmi eljárást kell indítani különösen akkor, ha a kollégista

a) az igazgató szóbeli, majd írásos figyelmeztetése ellenére is folyamatosan kisebb vétséget követ el

b) a kollégium lakói, dolgozói ellen súlyos vétséget követ el,

c) a kollégium nyugalmát, közösségi érdekeit sértő magatartást tanúsít.

(2) Fegyelmi eljárást kell indítani az anyagi felelősség megállapításával ha a kollégista szándékosan jelentős anyagi kárt okoz a kollégiumnak.

(3) A közösségi érdek sérelmét jelenti többek között olyan magatartás tanúsítása, különösen a vizsgaidőszakban, amely a nyugodt élet- és tanulási körülményeket lehetetlenné teszi, valamint a házirend köznyugalomra vonatkozó rendelkezéseinek ismételt megszegése.

(4) Jelentős anyagi kárnak számít az éves hallgatói normatíva 20%-át elérő kár.

4.§ Fegyelmi eljárást kezdeményezhet önállóan, illetve megkeresésre a

a) kollégiumi igazgató, b) nevelőtanár,  c) Kollégiumi Bizottság.

5.§ (1) A fegyelmi eljárás lefolytatására a Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: FB) jogosult.

(2) A FB egy adott ügyben összeülő, négy személyből álló testület. A FB tagjai a kollégiumi igazgató, egy nevelőtanár és két kollégiumi bizottság által delegált kollégista.

(3) A FB tagja olyan kollégista lehet, aki méltó e feladatra. A FB tagja az elvárható legnagyobb körültekintéssel, részrehajlás nélkül köteles ellátni feladatát.

6.§ Összeférhetetlenség miatt nem járhat el az a FB tag, aki az ügyben közvetlenül érintett, vagy szoros (érzelmi) kapcsolatban áll valamely az ügyben érintett személlyel (közvetett érintettség).

7.§ A FB üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a FB eljáró tagjainak, a kérelmezőnek és a jelenlévőknek a nevét (jelenléti ív), továbbá csatolni kell hozzá minden olyan iratot, nyilatkozatot, határozatot, amely az üggyel kapcsolatban született.

8.§ A FB külön-külön meghallgatja a kérelmezőt, az érintett személyeket, valamint a tanukat. Kérdéseket bármely bizottsági tag feltehet. A kérdések személyiségi jogokat nem sérthetnek és csak az ügy lényeges körülményeire vonatkozhatnak.

9.§ Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kérelem nyilvánvalóan alaptalan, időközben okafogyottá vált, vagy a beadványt írásban visszavonták.

11.§ A hallgatói, ill. kollégiumi jogviszonyban időközben bekövetkezett változások a már megindult fegyelmi eljárás befejezését nem érintik.

12.§ Fegyelmi büntetések, esetleges fizetési kötelezettségek megállapításával:

a) megrovás, vagy b) kizárás a kollégiumból két félévre, vagy c) végleges kizárás a kollégiumból

13.§ A Fegyelmi Bizottság döntése ellen a kollégiumot alapító és fenntartó szerzetesrend Tartományfőnökéhez lehet fellebbezni.